Algemene Voorwaarden

Download hier een printversie 

  1. Definities

In deze voorwaarden wordt bedoeld met:

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden op de uitvoering van werkzaamheden door TweeJees;

Opdrachtgever: de partij met wie TweeJees contracteert teneinde werkzaamheden uit te voeren;

Overeenkomst of Offerte: de tussen TweeJees en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW danwel de door TweeJees aan de Opdrachtgever uitgebrachte offerte die te allen tijde geacht wordt een overeenkomst van opdracht te zijn in de zin van artikel 7:400 BW;

TweeJees: mevrouw J.P.V. Janssen-Schwaab, handelend onder de naam: TweeJees, gevestigd te Maasland, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52566196;

Werkzaamheden: alle werkzaamheden die TweeJees verricht in het kader van de door haar uit te voeren opdracht.

  1. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen van TweeJees tot uitvoering van Werkzaamheden door TweeJees en op alle Overeenkomsten met TweeJees, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2. Algemene en bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn op de met TweeJees gesloten Overeenkomst niet van toepassing en worden door TweeJees hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen van een Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden geldt de volgende rangorde, waarbij een eerder genoemd document prevaleert boven een later genoemd document:

a. de Overeenkomst;

b. deze Algemene Voorwaarden.

2.4. Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door TweeJees schriftelijk zijn aanvaard.

2.5. Indien de Opdrachtgever en TweeJees een Overeenkomst hebben gesloten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, stemt de Opdrachtgever in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op eventuele volgende Overeenkomsten tussen TweeJees en de Opdrachtgever.

2.6. Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig mocht zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.

  1. Aanbiedingen, opdrachten en Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van TweeJees zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding van TweeJees anders is vermeld.

3.2. Indien de Overeenkomst niet binnen de geldigheidstermijn van de aanbieding tot stand komt, dan wel indien de Overeenkomst of een schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever qua inhoud afwijkt van de door TweeJees gedane aanbieding, dan komt de Overeenkomst niet tot stand tenzij TweeJees de ontvangen Overeenkomst of de schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard op de wijze als bepaald in lid 5 sub a van dit artikel.

3.3. Elke aanbieding van TweeJees is gebaseerd op de gegevens die de Opdrachtgever heeft verstrekt dan wel heeft doen verstrekken en op de door TweeJees in haar offerte verwoorde uitgangspunten. Indien bijzondere eisen door de Opdrachtgever worden gesteld, dienen deze eisen zo snel mogelijk, maar in elk geval voor het sluiten van de Overeenkomst, schriftelijk door de Opdrachtgever te worden medegedeeld. Indien door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens met betrekking tot de door TweeJees te verrichten Werkzaamheden of andere verstrekte gegevens incompleet of onjuist blijken te zijn, dan komen alle daaruit voortvloeiende kosten of schaden, hoe ook genaamd, gevolgschade daaronder begrepen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3.4. De Offertes van TweeJees zijn gebaseerd op het verrichten van de Werkzaamheden op de het  vestigingsadres van TweeJees. Indien TweeJees de Werkzaamheden op een door de Opdrachtgever gewenste (andere) locatie dient te verrichten (om welke reden dan ook), worden de kosten die TweeJees moet maken om die locatie te bereiken rechtstreeks doorberekend aan de Opdrachtgever. Indien, naar het oordeel van TweeJees, extra voorzieningen nodig zijn om die locatie te bereiken, komen de kosten daarvan eveneens voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3.5. De Overeenkomst geldt als gesloten op het moment dat de Opdrachtgever de Offerte heeft getekend heeft teruggezonden aan TweeJees, danwel de Overeenkomst heeft ondertekend en TweeJees de door TweeJees mede-ondertekende Overeenkomst naar de Opdrachtgever heeft verzonden.

3.6. Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst door de Opdrachtgever zijn slechts bindend indien de wijzigingen schriftelijk door TweeJees zijn aanvaard.

3.7. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van TweeJees binden TweeJees niet dan nadat en voor zover zij door de eigenaar van TweeJees schriftelijk zijn bevestigd.

4. Intellectueel eigendom en geheimhouding

Alle documenten, gegevens, en overige door TweeJees verstrekte informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de WordPress-mappenstructuur van een door TweeJees ontwikkelde website, en de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten met betrekking daartoe, komen uitsluitend toe aan TweeJees, zulks met uitzondering van documenten/afbeeldingen waarvan het intellectueel eigendomsrecht toebehoort aan de Opdrachtgever. Van TweeJees afkomstige documenten, gegevens en overige informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de WordPress-mappenstructuur van een door TweeJees ontwikkelde website, mogen, behoudens schriftelijke toestemming van TweeJees, door de Opdrachtgever niet aan derden worden verstrekt. Het is de Opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van TweeJees, niet toegestaan mededelingen ter zake aan derden te doen.

5. Honoraria

Tenzij uitdrukkelijk anders door TweeJees is aangegeven of overeengekomen zijn de door TweeJees opgegeven of met TweeJees overeengekomen honoraria netto prijzen, derhalve exclusief BTW, onkosten, reiskosten, (overige) belastingen, opslagen en/of overige kosten.

Opdrachten op basis van uurtarief

6.1.  Indien is overeengekomen dat door TweeJees uit te voeren Werkzaamheden zullen worden verricht op basis van een uurtarief, dient de Opdrachtgever – onverminderd het bepaalde in artikel 5 en in artikel 8 – de volgende posten aan TweeJees te betalen:

a. het aantal gewerkte uren zoals vermeld op de door TweeJees opgemaakte urenoverzichten;

b. alle reiskosten in overeenstemming met de daartoe gemaakte afspraken tussen TweeJees en de Opdrachtgever;

c. toeslagen voor zon- en feestdagen en voor Werkzaamheden die plaatsvinden buiten normale werkuren. Onder zon- en feestdagen worden in dit verband verstaan de zon- en feestdagen zoals die in Nederland gebruikelijk zijn.

Opdrachten op basis van een vast honorarium

7.1. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zijn alle Werkzaamheden en alle uitgaven die uitdrukkelijk zijn genoemd in de Overeenkomst in dit vaste honorarium begrepen.

7.2. Indien de uitvoering van Werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden die naar de mening van TweeJees redelijkerwijs buiten de macht liggen van TweeJees, is de Opdrachtgever verplicht om alle uit die vertraging voortvloeiende kosten en schade bovenop het overeengekomen vaste honorarium te betalen.

8. Onregelmatige diensten, wachttijd, overwerk en vergoedingen

8.1. TweeJees is gehouden Werkzaamheden tijdens normale werkuren uit te voeren, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld. De normale werkuren zijn gelegen tussen 09.00 uur en 17.00 uur op werkdagen. Als werkdagen worden aangemerkt in beginsel alle dagen met uitzondering van de zaterdag, de zondag en de in Nederland algemeen erkende feestdagen.

8.2. TweeJees zal Werkzaamheden zodanig indelen dat vergoeding voor onregelmatige diensten, wachttijd en overwerk zo veel mogelijk wordt voorkomen.

8.3. Een vergoeding voor onregelmatige diensten is verschuldigd voor Werkzaamheden die plaatsvinden buiten de normale werkuren als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

8.4. De hoogte van de in dit artikel bedoelde vergoedingen zal in de Overeenkomst worden opgenomen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever een door TweeJees vast te stellen vergoeding verschuldigd is.

9. Termijn voor uitvoering van Werkzaamheden

Het tijdstip waarop de Werkzaamheden worden aangevangen, wordt in de Offerte vastgelegd.

10. Verrekening

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan wederzijdse vorderingen te verrekenen.

11. Verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever dient TweeJees in staat te stellen haar Werkzaamheden tijdig aan te vangen en zonder beperkingen te verrichten, zoveel mogelijk gedurende normale werktijden en bovendien, indien dit naar de mening van TweeJees nodig en/of wenselijk is, ook buiten de normale werktijden.

12. Voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden

Bedrijfsblokkades, stakingen, ongevallen, bedrijfsstoringen en/of overige omstandigheden die TweeJees geheel of gedeeltelijk verhindert haar verplichtingen deugdelijk en/of tijdig na te komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

13. Aansprakelijkheid TweeJees. Herstel tekortkoming

TweeJees is gehouden de Werkzaamheden naar de bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren.

14. Verdeling van aansprakelijkheid, verzekering

14.1. Elke partij dient zelf te bepalen welk type verzekering hij nodig heeft, en tot welk bedrag, en geen van de partijen is verplicht verzekeringsdekking, inclusief verzekering voor bedrijfsonderbreking, te arrangeren ten behoeve van de andere partij.

14.2. Elke partij draagt de eigen kosten van en ontvangt alle uitkering ter zake van de door deze partij gesloten verzekering.

15. Betaling en zekerheid

15.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. TweeJees heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of voor betaling zekerheid te verkrijgen.

15.2. Als het moment van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag volledig en onherroepelijk op de bankrekening van TweeJees is bijgeschreven.

15.3. De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen en van het recht op opschorting van de op haar rustende verplichtingen.

15.4. Indien de Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van TweeJees op de Opdrachtgever per direct opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan TweeJees de rente ex artikel 6:119 a Burgerlijk Wetboek (“wettelijke rente”)+ 2% verschuldigd.

15.5. Indien de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, is de Opdrachtgever behalve alle openstaande bedragen en de in het voorgaande genoemde rente ook 15 % van het totale openstaande bedrag als buitengerechtelijke incassokosten en eventuele gerechtelijke kosten aan TweeJees verschuldigd.

15.6. Indien Opdrachtgever een verschuldigde betaling niet of niet binnen de gestelde termijn voldoet, kan TweeJees de op haar rustende verplichtingen uit de Overeenkomst alsmede alle eventuele overige verplichtingen op basis van andere tussen partijen gesloten overeenkomsten opschorten, dan wel de Overeenkomst en de eventuele overige overeenkomsten beëindigen zonder dat TweeJees voor de nadelige gevolgen daarvan door Opdrachtgever en/of derden aansprakelijk kan worden gesteld.

16. Opschorting, beëindiging, ontbinding

16.1. Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft TweeJees het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

16.2. De Opdrachtgever is slechts tot de ontbinding gerechtigd in het geval bedoeld bij artikel 13 van deze voorwaarden en niet eerder dan na betaling aan TweeJees van alle op dat ogenblik aan TweeJees al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

16.3. Indien de Overeenkomst eindigt op voet van lid 1 van dit artikel voordat de overeengekomen uit te voeren Werkzaamheden zijn voltooid, heeft TweeJees recht op de betaling van het tussen partijen overeengekomen honorarium voor de aan TweeJees opgedragen Werkzaamheden, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet- voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar rechtstreeks door de beëindiging bespaarde kosten.

16.4. Indien de Overeenkomst eindigt op voet van lid 2 van dit artikel heeft TweeJees recht op betaling van de door TweeJees uitgevoerde Werkzaamheden, vermeerderd met de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten of gedane investeringen.

17. Verbod van cessie en zekerheidsstelling

Het is de Opdrachtgever verboden de vorderingen voortvloeiend uit de Overeenkomst zonder toestemming van TweeJees aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.

18. Privacy

TweeJees zal te allen tijde de privacy van Opdrachtgever respecteren, een en ander met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en overeenkomstig de privacyverklaring zoals die van tijd tot tijd zal gelden en als zodanig zal zijn gepubliceerd via de website.

19. Geschillen en toepasselijk recht

19.1. Op de Overeenkomst, alsmede alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen welke ook – daaronder begrepen die welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen TweeJees en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter te Rotterdam.

 Versie 23 oktober 2018

 

2 + 6 =

popup